Μαθήματα Μαθήματα βουλγαρικών

Μαθήματα βουλγαρικών για ξένους

Τιμή ανά διδακτική ώρα /λέβα /

Διεξαγωγή

Στο κτήριο του Τμήματος

Εκτός κτηρίου

Εξατομικευμένα μαθήματα

29.90 35* 35 41*
2 άτομα

20 25* 25 33*
3 άτομα

15 19* 19 24*
*Γλώσσα επαφής

Ελάχιστες διδακτικές ώρες - 10.

Ομάδα

4-12 ατόμων

3-8 ατόμων

Διδακτικές ώρες Τιμή (λέβα)

Διδακτικές ώρες

Τιμή (λέβα)

120

1010

40

440

60

600

36

400

1080

6999

 

 

Οι ώρες διεξαγωγής μαθημάτων είναι: 8:00 – 13:10 ή 13:30 – 18:40.
Εφόσον οι εκπαιδευόμενοι το επιθυμούν τα μαθήματα μπορεί να διεξάγονται έξω από το κτηρίου του πανεπιστημίου σε ώρες που τους εξυπηρετούν.

Μαθήματα μετάφρασης (μετάφραση από και στην βουλγαρική γλώσσα)

Διάρκεια: 80 – 120 διδακτικές ώρες.
Δρ. V. Venkova, Αναπληρώτρια καθηγήτρια
τηλ.: 0878 32 83 00

Τυποποιημένη εξέταση βουλγαρικής γλώσσας ως ξένης (Εξέταση για την πιστοποίηση του επιπέδου επάρκειας της βουλγαρικής γλώσσας)

Όλα τα 5 επίπεδα γλωσσικής ικανότητας σύμφωνα με το CEFR/ALTE:
A2, B1, B2, C1 και C2. Για περισσότερες πληροφορίες ...

Δίδακτρα ανά επίπεδο : 369 λέβα.
Προετοιμασία για εξέταση πιστοποίησης επιπέδου - 4 ώρες.
Δίδακτρα: 23,5 λέβα/ώρα

Προετοιμασία για εξέταση πιστοποίησης επιπέδου επάρκειας βουλγαρικής γλώσσας

Εξατομικευμένα μαθήματα: 799 λέβα
Ελάχιστες διδακτικές ώρες: 40 ώρες

Κύκλος μαθημάτων και εξέταση πιστοποίησης επάρκειας βουλγαρικής γλώσσας επιπέδου A2 ή B1 (ALTE)


Δίδακτρα: 489 λέβα
Σε περίπτωση ανάγκης παρέχονται επιπλέον διδακτικές ώρες.

Βουλγαρική γλώσσα για αλλοδαπούς φοιτητές

Κύκλος μαθημάτων βουλγαρικής γλώσσας και φυσικομαθηματικών μαθημάτων διάρκειας εννέα μηνών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την φοίτηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Βουλγαρίας. Τιμή - ανάλογα με την ειδικότητα και το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.

Εισιτήριες εξετάσεις βουλγαρικής γλώσσας και εξειδικευμένων μαθημάτων για τους υποψήφιους φοιτητές στα βουλγαρικά ΑΕΙ, οι οποίοι κατέχουν τη βουλγαρική γλώσσα.

Εισιτήριες εξετάσεις βουλγαρικής γλώσσας και εξειδικευμένων μαθημάτων για τους υποψήφιους φοιτητές σε βουλγαρικά ΑΕΙ, οι οποίοι κατέχουν την βουλγαρική γλώσσα

Βουλγαρική γλώσσα: 369 λέβα

Εξειδικευμένα μαθήματα: 369 λέβα

Μπορείτε να καταβάλετε τα δίδακτρα για όλα τα είδη μαθημάτων:

  1. στο ταμείο του Τμήματος Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών από 8:30 έως 16:30.
  2. μέσω τραπεζικής οδού:
Τράπεζα: BNB
Λογαριασμός: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Δικαιούχος: SU "St. Kliment Ohridski" - μερίδα DEO
Στην εντολή εμβάσματος οπωσδήποτε αναγράφονται τα ονόματα του φοιτητή και το είδος μαθημάτων.
Κατά την εγγραφή προσκομίζεται αντίγραφο της εντολής του εμβάσματος.