Δικαιολογητικά

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές στη Βουλγαρία απευθυνθείτε στο τηλ: +359 898 711 131

Δικαιολογητικά απαραίτητα για την εισαγωγή στα ΑΕΙ της Βουλγαρίας:

  1. Μηχανογραφικό δελτίο με σύντομα βιογραφικά στοιχεία και τα ΑΕΙ στα οποία οι υποψήφιοι επιθυμούν να φοιτήσουν.
  2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου μαζί με την αναλυτική βαθμολογία για τους εισαγόμενους σε προγράμματα σπουδών πλήρους φοίτησης με απόκτηση βαθμού Bachelor ή Master.
  3. Έγγραφο που χορηγείται από αρμόδιο όργανο και βεβαιώνει πως ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να συνεχίσει την εκπαίδευσή του στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας όπου και έχει εκδοθεί το απολυτήριο Λυκείου.
  4. Ιατρική βεβαίωση που εκδόθηκε ένα μήνα πριν από την ημερομηνία της εισαγωγικής εξέτασης, επικυρωμένη από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα του υποψηφίου.
  5. Αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων ιθαγένειας – για τους κατόχους διπλής ιθαγένειας, εκ των οποίων η μία είναι Βουλγαρική.
  6. Αντίγραφο της ταυτότητας .
  7. Τα έγγραφα 2, 3 και 4 πρέπει να είναι επικυρωμένα με την επισημείωση της Χάγης (Apostille), μεταφρασμένα στη βουλγαρική γλώσσα και επικυρωμένα στην Πρεσβεία ή στο Προξενείο της Βουλγαρίας
  8. Τέσσερις (4) φωτογραφίες