Απαραίτητα δικαιολογητικά για εισαγωγή στην φοιτητική εστία

Δικαίωμα εισαγωγής στην φοιτητική εστία του Τμήματος Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών έχουν οι υποψήφιοι φοιτητές οι οποίοι προσκομίζουν τα εξής έγγραφα:
  1. Βεβαίωση από ΑΕΙ η οποία αποδεικνύει πως ο υποψήφιος είναι ενεργός φοιτητής πλήρους φοίτησης.
  2. Οι υποψήφιοι φοιτητές προσκομίζουν αποδεικτικό πληρωμής μαθημάτων ή εξετάσεων.
  3. Ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση διαμονής στην διευθύντρια του Τμήματος Ξένων Γλωσσών. Στην αίτηση επισυνάπτεται το αποδεικτικό πληρωμής εξετάσεων.
  4. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες (μεγέθους διαβατηρίου - 30х40 mm).
  5. Ιατρική βεβαίωση για διαμονή σε φοιτητικές εστίες, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό ψυχικής υγείας, το οποίο χορηγείται στον συνήθη τόπο διαμονής, επικυρωμένο στο Νοσοκομείο της Πανεπιστημιούπολης (Studentski grad) στην περιοχή Darvenitsa.
  6. Έγγραφο ταυτότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα έγγραφα των σημείων 1 – 6, ο υποψήφιος δεν δικαιούται στέγαση. Τα έγγραφα των σημείων 1, 2 και 3 υποβάλλονται προηγουμένως προκειμένου να εγκριθούν. Τα έγγραφα των σημείων 4, 5 και 6 υποβάλλονται την ημέρα εισαγωγής στην φοιτητική εστία.