Διεθνές Πρόγραμμα Βουλγαρικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Αρχάριοι/ Μεσαίοι/ Προχωρημένοι
Διάρκεια: 3 σχολικές εβδομάδες (των 5 ημερών)
 • 56 ώρες Μαθήματα Βουλγαρικής γλώσσας
 • 12 ώρες Εφαρμοσμένη Λαογραφία – βουλγαρικά παραδοσιακά τραγούδια και χοροί
 • 8 ώρες Επικοινωνιακή προσέγγιση – μία μονοήμερη εκδρομή σε χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
 • Εκπαιδευτικά υλικά
 • Διοικητική εξυπηρέτηση
Δίδακτρα: 679 λέβα.

Μπορείτε να καταβάλετε τα δίδακτρα για όλα τα είδη μαθημάτων:

 1. στο ταμείο του Τμήματος Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών από 8:30 έως 16:30.
 2. μέσω τραπεζικής οδού:
 3. Τράπεζα: BNB
  Λογαριασμός: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
  BIC BNBGBGSD
  Δικαιούχος: SU "St. Kliment Ohridski" - μερίδα DEO
  Στην εντολή εμβάσματος οπωσδήποτε αναγράφονται τα ονόματα του φοιτητή και το είδος μαθημάτων.
  Κατά την εγγραφή προσκομίζεται αντίγραφο της εντολής του εμβάσματος.