Επικοινωνία:

Πληροφορίες: τηλ.: 02 87 10 069; desk@deo.uni-sofia.bg
Συντονιστής: vlatom@abv.bg