ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ – ИЧС и ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ

ПРЕДЛАГАТ професионално-педагогическа специализация на тема „Проблеми на обучението по български език като чужд”

Предназначение: директори и учители от българските училища в чужбина

Тематична рамка: Правописни и правоговорни особености на българския книжовен език, принципи на лексикализация в обучението на българския език като чужд, обучение по български език в чуждоезикова среда, методика на обучението по български език като чужд, специфика на обучение по българска история и култура зад граница, педагогическо взаимодействие в образователния процес.

Форма на обучение: присъствено-дистанционна

Брой учебни часове: 200

Брой кредити: 13

Начало: месец април 2013 г.

Край: месец април 2014 г.

Специализацията завършва със защита на дипломна разработка и диплома от СУ „Св.Кл.Охридски”.

Ръководител: доц. д-р Росица Пенкова - ДИУУ

Преподавателски състав: доц. д-р Росица Пенкова - ДИУУ, доц. д-р Мария Григорова Маркова - ДЕО, доц. д-р Валентина Венкова - ДЕО, гл.ас. Аспазия Крумова Борисова - ДЕО, гл.ас. Бистра Стоименова - ДИУУ, ас. Мирена Легурска - ДИУУ

Цена на обучението: 460 евро

Необходими документи: заявление и ксерокопие на диплома за висше образование

Срок за записване: 20 март 2013 г.

За контакти и записване: ас. Мирена Легурска – ДИУУ, e-mail: legurska_mirena@abv.bg, или тел: + 359 887 304 874

Още информация...