Докторанти на самостоятелна подготовка в ДЕО:Таня Пощова
Тема на дисертацията: „Функционално-семантични особености на етнонимите в езика на британската и българската преса”
Професионално направление: 2.1. Филология (Съпоставително езикознание - Приложна лингвистика)
Срок на докторантурата: 01.12.2018 г.Елена Янкова
Тема на дисертацията: „Лингвокултурологични особености във фитонимията в руския и българския език”
Професионално направление: 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – Съпоставително езикознание)
Срок на докторантурата: 20.03.2020 г.