Български език за чужденци

Цена за час / лв. /
Провеждане в сградата на ДЕО извън сградата на ДЕО
Индивидуално 35,88 42* 42 49,20*
2-ма души 24 30* 30 39,60*
3-ма души 18 22,80* 22,80 28,80*

Посочените цени са с включено ДДС.
*Контактен език
Минимален брой часове - 10.

Група
4-12 души 3-8 души
Брой часове Цена(лв) Брой часове Цена(лв)
120 1212 40 528
60 720 36 480
1080 8398,80/td>    

Посочените цени са с включено ДДС.
Разписанието на часовете е: 8:00 - 13:10 или 13:30 - 18:40
По желание на обучаващите се учебните часове могат да се провеждат извън сградата на ДЕО-ИЧС в удобно време.

Курсове за преводаческа правоспособност (превод от и на български език)

индивидуално обучение –60 ч., от които СБЕ - 45 ч. (20 ч. лекции и 25 ч. упражнения), теория на превода - 5 ч. лекции, практически превод - 10 ч. упражнения. Цена - 1190,40 лв.

група от 2 и повече души –80 ч., от които СБЕ - 65 ч. (30 ч. лекции и 35 ч. упражнения), теория на превода - 5 ч. лекции, практически превод - 10 ч. упражнения. Цена - 1190,40 лв. на човек.


Стандартизиран тест по български език като чужд (СТБЕЧ)

(Изпит за ниво на владеене на български език)

Всичките 5 регламентирани по CEFR/ALTE нива на езикова компетентност:
A2, B1, B2, C1 и C2. За повече информация...

Провеждане на изпита в сградата на ДЕО: Такса за ниво: 468 лв.
Online провеждане на изпита: Такса за ниво: 239,73 евро/468 лв.

Предтестова подготовка за изпит за ниво - 4 часа. - 144 лв.

Подготовка за изпит за ниво на владеене на български език

Индивидуално обучение: 958,80 лв.
Минимален брой часове: 30 часа

Курс и изпит за ниво на владеене на български език A2 или B1 (ALTE)

Съгласно Закона за българското гражданство и Наредба No:5 на МОН (1999г.)
Такса за изпита: 622,80 лв.
При необходимост се осигуряват допълнителни часове.

Български език за чуждестранни студенти

Деветмесечен курс по български език и по природоматематически дисциплини, съответстващи на нормативните изисквания за следване в българските висши училища. Цена - според специалността и приемащия университет.

Кандидатстудентски изпити по български език и специализираните дисциплини за чуждестранни граждани, владеещи български език, кандидатстващи в български висши училища

Български език: 442,80 лв.

Специализирани дисциплини: 442,80 лв.

Таксите за всички видове курсове можете да платите:

  1. на касата на ДЕО от 8:30 до 16:30 ч.
  2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ "Св. Климент Охридски" - партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване

Посочените цени са с включено ДДС.