Срок на договора

Срок на договора за ползване на общежитието:

    Срокът за ползване на общежитието се записва в деня на настаняването в типовата бланка (в три еднообразни екземпляра) по следния начин:
  1. За редовни студенти срокът на договора е за общоприетия период учебна година от 1 октомври на настоящата година до 30 юли на следващата. След тази дата договорът се счита за прекратен.
  2. Желаещите да ползват наетите стаи през ваканцията подават молба при администратора на общежитието и подписват допълнително споразумение (анекс) към вече изтичащия договор. Анексът е за месец август и септември. От 1 октомври следва процедура по настаняване за следващата учебна година с подадена предварително молба.

  3. ЗАБЕЛЕЖКА: на наемателите с неуредени сметки срокът на договора не се продължава и губят правото да ползват общежитието.

  4. За чуждестранните студенти, обучаващи се в ДЕО-ИЧС, срокът на договора е за периода на тяхното обучение до вземането на изпитите, след което напускат общежитието.
  5. За курсистите, изучаващи чужди езици в ДЕО-ИЧС, срокът на договора е за времето на провеждания курс.
  6. Наемодателят (ДЕО-ИЧС) има право едностранно да прекрати договора.

  7. Наемодателят (ДЕО-ИЧС) не съхранява и не носи отговорност за изоставено имущество

ЗАБЕЛЕЖКА: При неизпълнение на клаузи по договора от някоя от страните, договорът може да бъде прекратен по всяко време.