Условия за ползване на общежитието

Студентското общежитие на ДЕО-ИЧС може да се ползва от:

  1. Чуждестранни студенти, които се обучават в ДЕО-ИЧС, в интензивни курсове.
  2. Български и чужди граждани, обучаващи се в чуждоезиковите курсове на ДЕО-ИЧС.
  3. Студенти редовно обучение - при възможност.
  4. Кандидат-студенти, за времето на подготвителните курсове и явяването на кандидат-студентските изпити.
  5. Родители, братя и сестри на вече настанени живеещи, за времето на гостуване, но не повече от 14 календарни дни.
  6. Наемът включва всички консумативи (парно, електричeство, вода)
Контакти:

Администратор: Юлия Стоянова e-mail: jstoyanova@deo.uni-sofia.bg тел.: +359 2 971 71 63 и +359 87 875 4217

Плащане на наем по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ "Св. Климент Охридски" - партида ДЕО
Основание за плащане: Общежитие наем, месец .............
На платежното се изписват задължително имената на наемателя