Секция Природоматематически науки

СЕКЦИЯ ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ


“ФИЗИКА” Стая 220, тел. +359 2 8723 481/ 225, 294

Предмет на дейност

 • Обучение по физика и икономикс на студенти-чужденци, които ще продължат образованието си в различни ВУ в страната.
 • Компютърни курсове по: Windows, Word, Excel, Internet, Access
 • Подготовка на частни ученици от чужбина по физика за явяване на приравнителни изпити за получаване на българска диплома за завършено средно образование
 • Курсове по физика за ученици, кандидат-студенти и за желаещи да се явят на зрелостен изпит по физика
 • Курсове по физика на английски език , SAT – Physics
 • Компютърна виртуална лаборатория за ученици и студенти, предназначена за изучаване на различни явления и процеси.
 • Мултимедиен курс по английски език за деца и системи за обучение по английски език за деца

Членове

 • Доц. д-р Евгения Бенова
  Специалист по физика на плазмата, ръководител на аспиранти и дипломанти, компютърно обучение, SAT- Physics;
  e-mail: benova_phys@deo.uni-sofia.bg

“ХИМИЯ” Стая 402, тел. +359 2 8723 481/ 241 Цялата секция работи върху методически проблеми, свързани с обучението на чуждестранните студенти:
 • Разработване на тестове
 • Проверка и оценка на знанията (статистическа обработка на тестовете).
Работата по тези две точки е проект към НИС на СУ “Св. Кл. Охридски”.
 • Междупредметни връзки
 • Материали за онагледяване и демонстрации.
 • Обучение по химия на студенти-чужденци, които ще продължат образованието си в различни ВУ в страната.
 • Подготовка на частни ученици-чужденци по химия за явяване на приравнителни изпити за получаване на българска диплома за завършено средно образование.
 • Курсове по химия за ученици, кандидат-студенти и желаещи да се явят на зрелостен изпит по химия.
 • Курсове по химия на английски език.
 • Помощни курсове за български и чуждестранни студенти.

“БИОЛОГИЯ” Стая 320, тел. +359 2 8723 481/ 273; +359 2 971 70 08

Общите теми, които се разработват, са в областта на методиката на обучението по биология в средното училище, ДЕО и висшите училища. Работи се по проекти към НИС на СУ “Св. Кл. Охридски”. Предмет на дейност
 • Обучение по анатомия и физиология на човека, зоология, ботаника, екология, еволюция, цитология, хистология, ембриология, имунология, микробиология и др. биологични дисциплини на студенти и докторанти чужденци , които ще продължат образованието си в различни колежи и ВУ в страната.
 • Подготовка на частни ученици – чужденци по биология и здравно образование за явяване на приравнителни изпити за получаване на българска диплома за завършено средно образование.
 • Курсове по биология за подготовка на кандидат-гимназисти (7 – 8 клас), подготовка за ДЗИ и на кандидат-студенти.
 • Индивидуално поддържащо обучение по биология за всички класове от средна и горна степен на българското училище.
 • Подготовка на студенти (българи и чужденци) по биологични дисциплини в българските ВУ.

“МАТЕМАТИКА” Стая 418, тел. +359 2 8723 481/ 266

Методика на обучението по математика и информатика. Математически анализ. Диференциални уравнения.

Предмет на дейност

 1. Обучение по математика и информатика на студенти-чужденци и докторанти, които ще продължат образованието си в различни ВУ в страната.
 2. Подготовка на частни ученици от чужбина по математика и информатика за явяване на приравнителни изпити за получаване на българска диплома за завършено средно образование.
 3. Компютърни курсове – Windows, Word, Excel, Access, Internet, Web Design, AutoCAD, CorelDraw и др.
 4. Курсове по програмиране –C ++ и др.
 5. Курсове по математика за ученици, кандидат- гимназисти и кандидат- студенти.
 6. Курсове по математика на френски език за ученици, студенти и преподаватели.
 7. Курсове по математика на английски език за изпита SAT Math.
 8. Курсове за работа с компютърни мултимедийни продукти за учители по английски език.

Членове

 • Гл. ас. Румяна Накова
  Специалист по математически анализ и методика на математиката, ръководител на курсовете за кандидат- гимназисти.

  • Гл. ас. Анета Деспотова
   Специалист по методика на математиката