Център за изучаване на чужди езици

Център за изучаване на чужди езици

Ръководител : ст. преп. Радостина Кисьова
radostinakissyova@deo.uni-sofia.bg

стая 215, (+359 2) 872 37 48

Инспектор Учебна дейност: Виолета Тошева- Стая 134, тел:02/ 870 84 67

е-mail: forlang@deo.uni-sofia.bg

тел: (+359 2) 872 37 48,
(+359 2) 872 34 81 /242 , 275
факс: (+359 2) 870 53 28
E-mail: forlang@deo.uni-sofia.bg
Стая 133

Година на създаване – 1976 г. От този момент започва да работи второ направление в ИЧС – Център за изучаване на чужди езици (ЦИЧЕ), чиято цел е да обучава български и чужди граждани на чужди езици. Тъй като ИЧС е академична структура със специфично място в системата на ВУЗ-овете, привлечени са висококвалифицирани преподаватели. Под ръководството на проф. Андрей Данчев Катедрата по чужди езици се превръща в научноизследователска и методическа школа не само за собствените си кадри, но и в национален мащаб. Днес посредством договори за сътрудничество обучението в множество курсове е хармонизирано с програмите на образователни и културни институции на редица държави, а дипломите се признават от съответните страни. Признание за авторитета на ДЕО-ИЧС са получените лицензи да провежда изпити за международни сертификати по френски, гръцки и руски език, както и ежегодният поток от около 4500 курсисти.

Научно-изследователско направление

 • Сравнително езикознание
 • Научни изследвания, специфични за всеки отделен чужд език
 • Приложна лингвистика
 • Методика на чуждоезиковото обучение

Състав

Секция "АНГЛИЙСКИ ЕЗИК"

 • ст.преп. Анна Диканарова
 • ст.преп. Грозда Русева
 • ст.преп. Радостина Кисьова
 • ст.преп. д-р Росен Стоичков
 • ст.преп. д-р Таня Пощова-Петрова
 • Секция "НЕМСКИ ЕЗИК"

 • ст.преп. Валентина Йорданова
 • ст.преп. Наталия Янкова
 • РУСКИ ЕЗИК

 • гл. ас. д-р Ганна Ангелова