Секция български език

СЕКЦИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Научно-изследователски направления
 • Методика на обучението по български език като чужд
 • Сравнителни изследвания между български и сръбски, полски, албански, английски, португалски, гръцки и др. езици
 • Въпроси върху проблематика от развитието на съвременния български език със следните направления: терминология и научен текст, социолингвистика, психолингвистика, езикова култура, текстолингвистика, старобългаристика и диалектология.

Състав:

 • ст. преп. Валентина Димитрова

 • ст. преп. Веска Съева

 • ст. преп. Владимир Томов

 • доц. д-р Галина Молхова

 • гл. ас. д-р Данка Байрямова-Атанасова

 • ст. преп. Деляна Янчолова-Павлова

 • проф. дфн Красимир Стоянов

 • доц. д-р Людмила Кирова

 • доц. д-р Мария Маркова

 • доц. дфн Мария Жерева

 • доц. д-р Милена Велева

 • доц. д-р Савелина Банова

 • проф. д-р Светозара Халачева

Секцията по български език предлага курсове по български език и по следните езици:

ПОЛСКИ ЕЗИК
ЧЕШКИ ЕЗИК
СРЪБСКИ ЕЗИК
ХЪРВАТСКИ ЕЗИК
РУМЪНСКИ ЕЗИК