Специализиран курс за филолози

Департаментът за езиково обучение съвместно с Института за български език организира специализиран курс за филолози с двуседмична и триседмична продължителност (по избор). Курсът включва:
  • Провеждане на специализирани теоретични занятия по българистика и славистика: съвременен български език, лексикология и неология, социолингвистика, диалектология, етнолингвистика, старобългаристика, съпоставителни изследвания на българския език с други славянски и неславянски езици. Специализираните теоретични занятия могат да се провеждат под формата на лекции и индивидуални консултации от специалисти от Института за български език и Департамента за езиково обучение.
  • Консултации с учени от Института за български език по конкретни теми от областта на научните интереси на филолозите-участници в Международната школа.
  • Запознаване на филолозите-участници в Международната школа с Българския национален корпус и другите електронни езикови ресурси на Института за български език и обучение за работа с тях.
  • Достъп на филолозите-участници в Международната школа до архивите и базите данни на Института за Български език за работа по конкретни научни теми.
  • Занятия по история, култура, етнография и фолклор на България.
Датите, таксите и продължителността на курса са същите като на курсовете на Международната школа по български език и култура

Записване – в стая 135.