Общо описание на изпита за ниво по български език (General description of the examination)


Интерпретация на изпитните резултати (Interpretation of the exam results)

Как следва да се интерпретират изпитните резултати.
Explanation how to interpret the exam results.


Защита на личните данни (Code of protection of personal data)

Политика на департамента за защита на личните данни на кандидатите.
How the personal data of candidates are protected.


Политика срещу измами и злоупотреби (Policy against fraud and malpractice)