List of accreditations for the Seal of Biliteracy

Списък на акредитациите на Стандартизирания тест по български език за програмата Печат за двуезичие в САЩ.
List of accreditations of the Standardised Test of Bulgarian as world language examination for the Seal of Biliteracy programme in the USA.


Regulations for conducting the on-line examinations in Bulgarian

Общ регламент за провеждане на дистанционните изпити по български език.
General regulations for conducting the on-line examinations in Bulgarian


Guidelines for the examination centres

Ръководство за работа на изпитните центрове.
Guidelines for the examination centres.


General description of the examination

Общо описание на изпитите за ниво на владеене на български език.
General description of the examination in Bulgarian as a foreign language.


Interpretation of the exam results

Описват се начините за интерпретация на резултатите от изпита.
Explains how to interpret the exam results.


Policy against fraud and malpractice

Политика на департамента срещу измами и злоупотреби.
Policy of the Department against fraud and malpractice.


Code of protection of personal data of the candidates

Процедури за обработване и защита на личните данни на кандидатите.
Code of handling and protection of personal data of candidates.