Департамент за езиково обучение - ИЧС

От 1963 в Департамента за езиково обучение към СУ “Св . Климент Охридски” (пълноправен наследник на бившия Институт за чуждестранни студенти) по одобрена от Министерството на образованието програма се преподават български език и природонаучни предмети на чуждестранните студенти, обучаващи се в български университети. Понастоящем ние също така преподаваме български език на пребиваващи в страната или кандидатстващи за българско гражданство чужденци в специализирани курсове и в Международната школа за български език и култура, както и под формата на различни работни семинари. На чуждестранни граждани, преминали специализиран курс и положили изпит, се издава сертификат за преводачи.

През 1976 в рамките на институцията се създава Център за изучаване на чужди езици. Годишно над 3 000 български граждани се обучават по английски, френски, немски, испански, холандски, италиански, португалски, арабски, както и гръцки, турски и руски.

Департаментът е лицензиран изпитен център за територията на България по следните езици:

 • Английски : ECCE, ECPE на университета в Мичиган, ALCE на Гръцко - американския университет
 • Френски : TCF, CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES към Министерството на образованието на Република Франция
 • Гръцки : CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE (KEГ) към Министерството на образованието на Република Гърция
 • Руски : STATE TESTING CENTRE FOR FOREIGNERS към Министерството на образованието на Руската федерация
 • За горепосочените изпити предлагаме лицензирани подготвителни курсове, както и подготвителни курсове за TOEFL, SAT, FCE, CAE, CPE, D.E.L.E. INTERMEDIO, DaF, CELI.

  ДЕО разполага с над 200 висококвалифицирани преподаватели. Развиват се и се осъвременяват доказани в практиката методи за преподаване на чужд език, съчетани с използване на необходимата материална база. Департаментът е оборудван с 11 езикови лаборатории, 3 компютърни мултимедийни лаборатории, лаборатории по химия, физика, биология, математика и информационни технологии, както и с библиотека.

  Департаментът счита за своя важна задача разпространяването на български език и култура по света, което би улеснило интеграцията на нашата страна в мултикултурния европейски контекст.

  ДЕО се стреми да съгласува стандартите по отношение на преподаването и изучаването на български език като чужд с тези, които се прилагат при преподаването на други езици и особено със стандартите, разработени от Съвета на Европа. В резултат на тази дейност Департаментът за езиково обучение стана единствената образователна институция в България, която е член на Асоциацията на европейските езикови тестови центрове (ALTE). ДЕО има за цел да приравни сертификатите си според изискванията на Общата европейска езикова рамка.

  ДЕО предлага три вида тестове по български език като чужд :

  • ПРАГОВИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
  • СТАНДАРТИЗИРАН ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ КАТО ЧУЖД ЕЗИК
  • ТЕСТ ПО БИЗНЕС БЪЛГАРСКИ

  ДЕО провежда изпити за ниво на владеене на български език като чужд и издава сертификати за тях. Кандидатите могат да се явят на изпитите в Департамента или към Института за балкански изследвания (IMXA) в Солун, Гърция. В Департамента няма фиксирани изпитни сесии. Кандидатите обикновено полагат изпита индивидуално, в удобно за тях време, пред комисия от двама екзаминатори.

  За целите на обучението са оборудвани:

  • фонетични кабинети
  • компютърни кабинети
  • специализирани лаборатории по физика, химия и биология
  • видеозали
  • библиотека на български език с читалня
  • библиотека по чужди езици
  • книжарница
  • копирни услуги

  За удобство на студентите и курсистите осигуряваме:

  • общежитие
  • зъболекарски кабинет
  • използване на игрище, спортна зала и фитнес център под ръководството на професионалисти
  • кафе-сладкарница