РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ИЗПИТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

(детайлите в регламента се съгласуват между изпитващата страна ДЕО-СУ и организацията домакин на изпита)

Дата и място на изпита
 • Дата на изпита – съгласува се между ДЕО и организацията домакин на изпита
 • Място на провеждане:
 • за кандидатите – определя се от домакина на изпита
 • за изпитната комисия – ДЕО в София
 • Регистрация на кандидатите за изпит

  След обявяване на датата на изпита от организацията домакин кандидатите се регистрират в сайта на ДЕО http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg, като попълват специален формуляр за онлайн изпит по български език, линкът към който е http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/mod/quiz/view.php?id=547.
  Всеки регистриран кандидат трябва да изпълни теста за техническа съвместимост на компютърната му система с изпитната платформа на ДЕО. Линкът към теста е: http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/mod/quiz/view.php?id=555.
  Всеки кандидат трябва да изпрати своя документна снимка на адрес pepileila@abv.bg

  ВАЖНО: Крайният срок за регистрация на кандидатите е 20 календарни дни преди обявената дата на изпита. След този срок регистрацията на нови кандидати се преустановява.

  Такса за изпита - 200 euro

  За ученици от български неделни училища в чужбина:

  За кандидати от САЩ:

 • 100 USD + 15 USD за пощенски разноски или общо 115 USD на кандидат в полза на ДЕО-СУ.
 • За кандидати от Европа:

 • 85 EUR + 10 EUR за пощенски разноски или общо 95 EUR на кандидат в полза на ДЕО-СУ.
 • За кандидати от други държави:

 • 115 USD или 95 EUR по избор.
 • Таксата се превежда по банковата сметка на СУ – партида на ДЕО. Възможно е група кандидати за заплати таксата с един общ банков превод.

  Организацията домакин може да изисква от кандидатите допълнителна такса в своя полза за покриване на разходите за квестори и др.  ЦЕНИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ЧУЖДИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ:

  За нива А1, А2, В1 – 85 евро
  За нива В2 и С1 – 105 евро

  ВАЖНО: Крайният срок за заплащане на таксата е 10 календарни дни преди обявената дата на изпита.

  Технически изисквания за провеждане на изпита

 • Изпитът се провежда от настолни или преносими компютри, но НЕ ОТ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА (смартфони или таблети!!!)
 • Необходим софтуер: Интернет браузер, Скайп
 • Необходим хардуер: клавиатура с възможност за писане на кирилица, мишка, уеб-камера, микрофон и слушалки.
 • Кандидатите могат да използват свои собствени преносими компютри.
 • Всеки кандидат задължително провежда тест за техническа съвместимост на устройството, от което ще провежда изпита, с изпитната платформа на ДЕО.
 • Координатори на изпита:

 • в организацията домакин: определя от домакина на изпита
 • в София – Пенка Михайлова от Тестовия център на ДЕО-СУ, тел: + 359 (0)884730366 ел.поща: pepileila@abv.bg
 • Двамата координатори решават всички въпроси, свързани с изпита, при взаимно зачитане на интересите на домакините и на изпитващата институция ДЕО-СУ.

  Оценяване на изпита

  Изпитът се състои от две независими части – устен изпит и писмен изпит. Двете части се оценяват отделно по шестобалната система. Общата оценка от изпита се определя по формулата:
  обща оценка = 0,25*оц.устен изпит + 0,75*оц. писмен изпит.
  Трите оценки (устен изпит, писмен изпит и обща оценка) се вписват в сертификата заедно с описанието на езиковата компетентност на кандидата по Европейската езикова рамка.

  Съдържание на изпита

  Изпитът проверява и сертифицира комуникативните умения на кандидатите по 4-те езикови умения – говорене (устен изпит) и слушане, разбиране при четене и писане (писмен изпит). Писменият изпит се състои от 3 субтеста, включващи задачи с разнообразни техники на изпълнение – multiple choice, drag&drop, select from pull down menu, listening, essay writing.
  Съдържанието на изпита не е обвързано с конкретно учебно помагало, метод на преподаване или учебен хорариум.

  Устен изпит

  Начало – съгласува се с домакина на изпита.
  Необходими помещения за кандидатите – определят се според броя на кандидатите.
  Необходими квестори – определят се според броя на кандидатите и сформираните групи за устен изпит.
  Изпитът се провежда по Skype и се записва от страна на ДЕО.
  Брой на изпитващите преподаватели в ДЕО - определят се според броя на кандидатите и сформираните групи за устен изпит.
  Кандидатите се разпределят на групи между изпитващите преподаватели от ДЕО. Редът за явяване на кандидатите във всяка група се обявява на домакините и на кандидатите преди изпита.

  Необходимата техника и Интернет връзката в мястото на провеждане на изпита се осигуряват от кандидатите и домакина на изпита.

  Технически проблеми – необходим е един резервен компютър със Skype за връзка с изпитващия екип преподаватели от ДЕО. Ангажиментът е на домакините.

  Известяване – при евентуално възникнал проблем двамата координатори взаимо се уведомяват по телефона и/или по ел. поща, която е постоянно включена.

  Изпитите на всички групи кандидати започват едновременно. Поканата за разговор се инициира от изпитващия преподавател.

  Устният изпит на един кандидат е между 15-20 минути. След като кандидатът приключи изпита, мястото му се заема от следващия кандидат от списъка след пауза от точно 5 минути. Ако редът на кандидатите не се спазва, изпитващият преподавател ще звъни на погрешен кандидат и изпитът ще се опорочи.

  Роля на квесторите при устния изпит – квесторите следят във всяко изпитно помещение да има само един изпитван кандидат, да има ред и тишина в помещението, да няма външни лица и уведомяват незабавно координатора на изпита при възникване на проблем.

  Ориентировъчен край на устния изпит – определя се според броя на кандидатите в групите за устен изпит.

  Писмен изпит

  Начало – съгласува се с домакина на изпита
  Необходими помещения за кандидатите – според броя на кандидатите (съгласува се с домакина на изпита)
  Необходими квестори – по 1 във всяко изпитно помещение.
  Изпитът се провежда в изпитната платформа Moodle на ДЕО: http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg

  Кандидатите влизат в залите и се разпределят от квесторите така, че съседните кандидати по възможност да бъдат от различни изпитни нива.

  Кандидатите влизат и се регистрират в платформата със собствените си профили, потребителски имена и пароли за достъп до платформата.

  Изпитните тестове и техните пароли се активират в началото на писмения изпит. Дотогава изпитните тестове са недостъпни.

  Паролите за изпитните тестове са различни за различните кандидати. Те се изпращат до кандидатите и до координатора на организацията домакин преди изпита.

  Предупреждение: Паролите важат за еднократен достъп до теста за декларираното от кандидата ниво. Ако кандидатът се опита да влезе повторно в теста, или самоволно промени изпитното си ниво, изпитът му се анулира без право на връщане на платената такса.

  Предупреждение: Дистанционната платформа регистрира и записва всяко действие на потребителя по точен час и проявена активност. Ако се установи нерегламентирана дейност на някой от кандидатите преди или по време на изпита, той се дисквалифицира за негова сметка.

  Необходимата техника и Интернет връзката в мястото на изпита се осигуряват от кандидатите и домакина на изпита.

  Известяване – при евентуално възникнал проблем двамата координатори взаимо се уведомяват по телефона и/или по ел. поща, която е постоянно включена.
  Писменият изпит отнема около 2 – 2:30 часа.

  Роля на квесторите при писмения изпит – квесторите следят във всяко изпитно помещение да бъдат само изпитваните кандидати, да има ред и тишина в помещението и уведомяват незабавно местния координатор при възникване на проблем.

  Координаторът на изпита при домакините има право да присъства в изпитните зали и да контролира провеждането на изпита на място.

  Двете страни се съгласяват да не правят своеволни промени в статуса на кандидатите и регламента за изпита.

  По всички възникнали въпроси и допълнителни уточнения може да се търси съдействие от координатора на ДЕО Пенка Михайлова чрез съобщениe на адрес: pepileila@abv.bg.