РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННИ ИЗПИТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД

ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПИТИ НА КАНДИДАТИ ОТ ЧУЖБИНА

Изпитът се провежда при наличие наквестор на територията на съответната държава. За информация – Пенка Михайлова pepileila@abv.bg, testadmin@deo.uni-sofia.bg

ТАКСА ЗА ИЗПИТА – 200 ЕВРО

ЗА ГРУПОВИ ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ БЪЛГАРСКИ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА

Дата и място на изпита
 • Дата на изпита – съгласува се между ДЕО и организацията домакин на изпита
 • Място на провеждане:
 • за кандидатите – определя се от домакина на изпита
 • за изпитната комисия – ДЕО в София
 • Регистрация на кандидатите за изпит

  След обявяване на датата на изпита от организацията домакин кандидатите се регистрират в сайта на ДЕО http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg, като попълват специален формуляр за онлайн изпит по български език, линкът към който е http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/mod/quiz/view.php?id=547.
  Всеки регистриран кандидат трябва да изпълни теста за техническа съвместимост на компютърната му система с изпитната платформа на ДЕО. Линкът към теста е: http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/mod/quiz/view.php?id=555.
  Всеки кандидат трябва да изпрати своя документна снимка на адрес pepileila@abv.bg

  ВАЖНО: Крайният срок за регистрация на кандидатите е 20 календарни дни преди обявената дата на изпита. След този срок регистрацията на нови кандидати се преустановява.

  Такса за изпита:

  За кандидати от САЩ:

 • 100 USD + 15 USD за пощенски разноски или общо 115 USD на кандидат в полза на ДЕО-СУ.
 • За кандидати от Европа:

 • 85 EUR + 10 EUR за пощенски разноски или общо 95 EUR на кандидат в полза на ДЕО-СУ.
 • За кандидати от други държави:

 • 115 USD или 95 EUR по избор.
 • Таксата се превежда по банковата сметка на СУ – партида на ДЕО. Възможно е група кандидати за заплати таксата с един общ банков превод.

  Организацията домакин може да изисква от кандидатите допълнителна такса в своя полза за покриване на разходите за квестори и др.  ЦЕНИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ЧУЖДИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ:

  За нива А1, А2, В1 – 85 евро
  За нива В2 и С1 – 105 евро

  ВАЖНО: Крайният срок за заплащане на таксата е 10 календарни дни преди обявената дата на изпита.

  Технически изисквания за провеждане на изпита

 • Изпитът се провежда от настолни или преносими компютри, но НЕ ОТ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА (смартфони или таблети!!!)
 • Необходим софтуер: Интернет браузер, Скайп
 • Необходим хардуер: клавиатура с възможност за писане на кирилица, мишка, уеб-камера, микрофон и слушалки.
 • Кандидатите могат да използват свои собствени преносими компютри.
 • Всеки кандидат задължително провежда тест за техническа съвместимост на устройството, от което ще провежда изпита, с изпитната платформа на ДЕО.
 • Координатори на изпита:

 • в организацията домакин: определя от домакина на изпита
 • в София – Пенка Михайлова от Тестовия център на ДЕО-СУ, тел: + 359 (0)884730366 ел.поща: pepileila@abv.bg
 • Двамата координатори решават всички въпроси, свързани с изпита, при взаимно зачитане на интересите на домакините и на изпитващата институция ДЕО-СУ.

  Оценяване на изпита

  Изпитът се състои от две независими части – устен изпит и писмен изпит. Двете части се оценяват отделно по шестобалната система. Общата оценка от изпита се определя по формулата:
  обща оценка = 0,25*оц.устен изпит + 0,75*оц. писмен изпит.
  Трите оценки (устен изпит, писмен изпит и обща оценка) се вписват в сертификата заедно с описанието на езиковата компетентност на кандидата по Европейската езикова рамка.

  Съдържание на изпита

  Изпитът проверява и сертифицира комуникативните умения на кандидатите по 4-те езикови умения – говорене (устен изпит) и слушане, разбиране при четене и писане (писмен изпит). Писменият изпит се състои от 3 субтеста, включващи задачи с разнообразни техники на изпълнение – multiple choice, drag&drop, select from pull down menu, listening, essay writing.
  Съдържанието на изпита не е обвързано с конкретно учебно помагало, метод на преподаване или учебен хорариум.

  Устен изпит

  Начало – съгласува се с домакина на изпита.
  Необходими помещения за кандидатите – определят се според броя на кандидатите.
  Необходими квестори – определят се според броя на кандидатите и сформираните групи за устен изпит.
  Изпитът се провежда по Skype и се записва от страна на ДЕО.
  Брой на изпитващите преподаватели в ДЕО - определят се според броя на кандидатите и сформираните групи за устен изпит.
  Кандидатите се разпределят на групи между изпитващите преподаватели от ДЕО. Редът за явяване на кандидатите във всяка група се обявява на домакините и на кандидатите преди изпита.

  Необходимата техника и Интернет връзката в мястото на провеждане на изпита се осигуряват от кандидатите и домакина на изпита.

  Технически проблеми – необходим е един резервен компютър със Skype за връзка с изпитващия екип преподаватели от ДЕО. Ангажиментът е на домакините.

  Известяване – при евентуално възникнал проблем двамата координатори взаимо се уведомяват по телефона и/или по ел. поща, която е постоянно включена.

  Изпитите на всички групи кандидати започват едновременно. Поканата за разговор се инициира от изпитващия преподавател.

  Устният изпит на един кандидат е между 15-20 минути. След като кандидатът приключи изпита, мястото му се заема от следващия кандидат от списъка след пауза от точно 5 минути. Ако редът на кандидатите не се спазва, изпитващият преподавател ще звъни на погрешен кандидат и изпитът ще се опорочи.

  Роля на квесторите при устния изпит – квесторите следят във всяко изпитно помещение да има само един изпитван кандидат, да има ред и тишина в помещението, да няма външни лица и уведомяват незабавно координатора на изпита при възникване на проблем.

  Ориентировъчен край на устния изпит – определя се според броя на кандидатите в групите за устен изпит.

  Писмен изпит

  Начало – съгласува се с домакина на изпита
  Необходими помещения за кандидатите – според броя на кандидатите (съгласува се с домакина на изпита)
  Необходими квестори – по 1 във всяко изпитно помещение.
  Изпитът се провежда в изпитната платформа Moodle на ДЕО: http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg

  Кандидатите влизат в залите и се разпределят от квесторите така, че съседните кандидати по възможност да бъдат от различни изпитни нива.

  Кандидатите влизат и се регистрират в платформата със собствените си профили, потребителски имена и пароли за достъп до платформата.

  Изпитните тестове и техните пароли се активират в началото на писмения изпит. Дотогава изпитните тестове са недостъпни.

  Паролите за изпитните тестове са различни за различните кандидати. Те се изпращат до кандидатите и до координатора на организацията домакин преди изпита.

  Предупреждение: Паролите важат за еднократен достъп до теста за декларираното от кандидата ниво. Ако кандидатът се опита да влезе повторно в теста, или самоволно промени изпитното си ниво, изпитът му се анулира без право на връщане на платената такса.

  Предупреждение: Дистанционната платформа регистрира и записва всяко действие на потребителя по точен час и проявена активност. Ако се установи нерегламентирана дейност на някой от кандидатите преди или по време на изпита, той се дисквалифицира за негова сметка.

  Необходимата техника и Интернет връзката в мястото на изпита се осигуряват от кандидатите и домакина на изпита.

  Известяване – при евентуално възникнал проблем двамата координатори взаимо се уведомяват по телефона и/или по ел. поща, която е постоянно включена.
  Писменият изпит отнема около 2 – 2:30 часа.

  Роля на квесторите при писмения изпит – квесторите следят във всяко изпитно помещение да бъдат само изпитваните кандидати, да има ред и тишина в помещението и уведомяват незабавно местния координатор при възникване на проблем.

  Координаторът на изпита при домакините има право да присъства в изпитните зали и да контролира провеждането на изпита на място.

  Двете страни се съгласяват да не правят своеволни промени в статуса на кандидатите и регламента за изпита.

  По всички възникнали въпроси и допълнителни уточнения може да се търси съдействие от координатора на ДЕО Пенка Михайлова чрез съобщениe на адрес: pepileila@abv.bg.